Dancesport DVD 25K


CHA CHA CHA

 • Introduction
 • History of Cha Cha Cha
 • Bronze Level – Cha Cha Warm Up
 • Four Types of Hip Actions
 • 1) Guapacha Timing 2) Chassés 3) Closed Basic 4) New York 5) Spot Turns 6) Switch Turns 7) Underarm Turn 8) Underarm Turn Lady dancing Switch Turn 9) Shoulder To Shoulder 10) Hand to Hand 11) Three Cha Cha Chas 12) Side Steps 13) There and Back 14) Time Step
 • Bronze Cha Cha Routine
 • Silver Level – Cha Cha Warm Up
 • 15) The Fan 16) Alemana 17) Hockey Stick 18) Natural Top 19) Natural Opening Out 20) Closed Hip Twist 21) Open Hip Twist 22) Reverse Top 23) Opening Out from Reverse Top 24) Aida 25) Spiral 26) The Curl 27) Rope Spin 28) Cross Basic 29) Cuban Break and Split Cuban Break
 • Silver Cha Cha Routine
 • Gold Level – Cha Cha Warm Up
 • Methods of Changing Feet
 • 30) The Chase 31) Advanced Hip Twist 32) Hip Twist Spiral 33) Turkish Towel 34) Sweet Heart 35) Follow My Leader
 • Gold Cha Cha Routine

Running time 103 min.

25K/DVD
SAMBA

 • Introduction
 • History of Samba
 • Bronze Level – Samba Warm Up
 • 1) Natural Basic 2) Reverse Basic 3) Progressive Basic 4) Whisks to Left and Right 5) Promenade Samba Walk 6) Side Samba Walk 7) Stationary Samba Walk 8) Rhythm Bounce 9) Volta Movements 10) Traveling Bota Fogos 11) Criss Cross Bota Fogos and Voltas
 • Bronze Samba Routine
 • Silver Level – Samba Warm Up
 • 12) Traveling Back Bota Fogos 13) Bota Fogos to Promenade and Counter Promenade Position 14) Shadow Traveling Voltas 15) Reverse Turn 16) Corta Jacka 17) Closed Rocks 18) Open Rocks 19) Back Rocks 20) Plait 21) Rolling Off the Arm 22) Argentine Cross 23) The Maypole 24) Shadow Circular Voltas
 • Methods of changing feet
 • Silver Samba Routine
 • Gold Level – Samba Warm Up
 • 25) Contra Bota Fogos 26) Roundabout to Right and Left 27) The Natural Roll 28) The Reverse Roll 29) Promenade Runs with 1,2,3 Timing 30) Three Step Turn 31) The Cruzado Locks 32) The Samba Lock
 • Gold Samba Routine

Running time 87 min.
Chi 25K ban co mot DVD

RUMBA

 • Introduction
 • History of Rumba
 • Rumba Walk Warm Up
 • Forward Walk Turn Exercise
 • Four Types of Hip Action
 • Three Types of Lead
 • Bronze Level – Rumba Warm Up
 • 1) The Closed Basic 2) Open Basic Movement 3) Alternative Basic 4) New York 5) Solo Spot Turns 6) Switch Turns 7) Underarm Turn 8) Underarm Switch Turns S) Summary of Turns in Rumba 9) Shoulder to Shoulder 10) Hand to Hand 11) Progressive Walks and Kiki Walks 12) Side Step 13) Cuban Rocks
 • Bronze Rumba Routine
 • Silver Level – Rumba Warm Up
 • 14) The Cucarachas 15) The Fan 16) The Alemana 17) The Hockey Stick 18) The Natural Top 19) Opening Out 20) Natural Opening Out 21) Closed Hip Twist
 • Silver Rumba Routine
 • Gold Level – Rumba Warm Up
 • 22) The Open Hip Twist 23) Reverse Top 24) The Aida or Fallaway 25) The Spiral and Other Spirals 26) The Rope Spin 27) The Sliding Door 28) Fencing 29) The Three Threes 30) Continuous Hip Twist 31) Continuous Circular Hip Twist 32) Three Alemanas
 • Gold Level Routine 1
 • Gold Level Routine 2
 • Man’s Delayed Walk Warm Up
 • Lady’s Delayed Walk Warm Up
 • How To Use Delayed Walks

Running time 131 min.
Hay goi cho chung toi: 0988 092 919
JIVE

 • Introduction
 • History of Jive
 • Body Positions and Holds
 • Jive Chassés
 • Other Positions
 • Bronze Level – Jive Warm Up
 • 1) Basic in Place 2) Fallaway Rock 3) Fallaway Throwaway 4) Overturned Fallaway Throwaway 5) The Link 6) Change of Place Right to Left 7) Change of Place Left to Right 8) Change of Hands Behind the Back 9) The Hip Bump
 • Jive Exercise Routine
 • Bronze Jive Routine
 • Routine Explanation
 • Jive Chassé Routine
 • Silver Level – Jive Warm Up
 • 10) American Spin 11) The Walks 12) Stop and Go 13) The Mooch 14) The Whip 15) The Whip Throwaway 16) The Reverse Whip 17) The Windmill 18) Spanish Arms 19) Rolling Off the Arm 20) Simple Spin 21) Miami Special
 • Silver Jive Routine
 • Gold Level – Jive Warm Up
 • 22) Curly Whip 23) Shoulder Spin 24) Chugging 25) Toe Heel Swivels 26) Chicken Walks 27) The Catapult 28) Stalking Walks and Flicks into Break
 • Gold Level Jive Flick Warmup
 • Gold Jive Routine

Running time 101 min.
25k / DVD

Download 100 Bản tình ca bất hủ (100 Best of love songs)

Bài viết trước tôi cũng đã chia sẻ với các bạn những bài hát tiếng anh tuyệt vời. Hôm nay đây tôi tìm thấy những bài hát tiếng anh với chủ để về tình yêu, liên chia sẻ ngay với các bạn. Dưới đây là 100 bản tình cả bất hủi, tôi chia sẻ với các bạn. Để download được các bài hát này các bạn cần chuyẩn bị một số bước sau:

 1. Ổ cứng của bạn phải còn trống khoảng 1G.
 2. Tải phần mềm utorrent, tải tại đây. Dung lượng phần mềm chỉ hơn 100k, không cần cài đặt chỉ cần chạy là OK (nếu tải rồi thì không cần tải nữa)
 3. Tải file này về rồi dung utorrent để mở. Tải file ở đây.
 4. Cách sử dụng utorrent, click vào đây

Chúc một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc.