Hàm Trim trong javascript

JavaScript không có hàm Trim để bỏ đi những khoản trắng ở đầu và ở cuối một xâu (chuỗi). Bài này tôi chỉ cho bạn cách viết những hàm như vậy, đó là ba hàm rất hữu ích lTrim(), rTrim(), và Trim().
Chúng ta bắt đầu với hàm lTrim() bỏ những ký tự trắng ở đầu một xâu trả lại một xâu đã được bỏ đi các khoảng trắng ây chẳng hạn đầu vào ”  manhvt ” hàm sẽ trả ra xâu “manhvt “.
Đây là hàm lTrim()
function lTrim(sString)
{
while (sString.substring(0,1) == ‘ ‘)
{
sString = sString.substring(1, sString.length);
}
return sString;
}

Hàm tiếp theo là rTrim() bỏ những khoảng trắng ở đằng cuối chuỗi.

function rTrim(sString)
{
while (sString.substring(sString.length-1, sString.length) == ‘ ‘)
{
sString = sString.substring(0,sString.length-1);
}
return sString;
}

Hàm Trim() là tổ hợp của hai hàm lTrim() rTrim():

function Trim(sString)
{
while (sString.substring(0,1) == ‘ ‘)
{
sString = sString.substring(1, sString.length);
}
while (sString.substring(sString.length-1, sString.length) == ‘ ‘)
{
sString = sString.substring(0,sString.length-1);
}
return sString;
}

Ngoài ra còn một cách để viết hàm Trim là sử dụng hai hàm bên trên.

function Trim(sString)
{
sString = lTrim(sString);
return rTrim(sString);
}

Chúc các bạn thành công.

3 Responses to “Hàm Trim trong javascript”

 1. badman Says:

  /**
  *
  * Javascript trim, ltrim, rtrim
  * http://www.webtoolkit.info/
  *
  *
  **/

  function trim(str, chars) {
  return ltrim(rtrim(str, chars), chars);
  }

  function ltrim(str, chars) {
  chars = chars || “\\s”;
  return str.replace(new RegExp(“^[” + chars + “]+”, “g”), “”);
  }

  function rtrim(str, chars) {
  chars = chars || “\\s”;
  return str.replace(new RegExp(“[” + chars + “]+$”, “g”), “”);
  }

 2. Chung Says:

  Thanks !

 3. huytuong Says:

  privater:
  rebtur}.
  cho tao biet tra ra so thuc la sao


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: