I Am So Tired

John viết bài hát này, thể hiện tình trạng mệt mỏi về thể chất của anh trong thời gian ở Ấn Độ, ngày nào cũng phải tập luyện 90 phút liền.
Bài hát có nhịp điệu rời rạc thể hiện đúng tâm trạng của John lúc đó. Cả bài hát bao trùm trạng thái mệt mỏi ấy, không có gì khác và cũng chẳng có ý nghĩa sâu sa nào.
Bài hát được thu thanh ngày 22 tháng Chín năm 1968

I’m so tired, I haven’t slept a wink, I’m so tired, my mind is on the blink
I wonder should I get up and fix myself a drink, no, no, no
I’m so tired, I don’t know what to do, I’m so tired, my mind is set on you
I wonder should I call you but I know what you’d do, you’d say I’m putting you on,
But it’s no joke, It’s doing me harm, you know I can’t sleep
I can’t stop my brain, you know it’s three weeks, I’m going insane
You know I’d give you everything I’ve got for a little peace of mind
I’m so tired, I’m feeling so upset, although I’m so tired, I’ll have another cigarette
And curse Sir Walter Raleigh, he was such a stupid get, you’d say I’m putting you on,
But it’s no joke, it’s doing me harm, you know I can’t sleep,
I can’t stop my brain, you know it’s three weeks, I’m going insane
You know I’d give you everything I’ve got for a little peace of mind
Give you everything I’ve got for a little peace of mind, give you everything I’ve got for a little peace of mind
Give you everything I’ve got for a little peace of mind

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: