Một vài thủ thuật với FireFox (FF)

1.FF có tính năng “tìm kiếm t trong trang khi gõ ch“. Bn có th gõ /[t cn gõ] trc tiếp vào ca s trình duyt, và n F3 đ duyt qua các t cn tìm trong trang web đã được t đng tô màu khác vi xung quanh. Ví d, đ tìm thông tin v n ca sĩ Britney Spears bn có th gõ thng vào trình duyt: /Britney Spears.
2.Mun xoá mt đa ch web trong thanh address x xung ca trình duyt, đưa con tr chut lên trên đa ch cn xoá và nhn Shift + delete.
3.Xoá danh sách các file đã download đ ca s download file ca trình duyt hin th nhanh hơn: vào Tools> Options > Privacy > Clear your Download History.
4.Gõ about:cache?device=memory vào thanh address đ xem danh sách các file đang được lưu trong cache ca trình duyt.
5.Khi ca s download manager đang m, kéo và th bt kì link nào vào ca s đ bt đu download.
6.Nếu l xoá mt link trong bookmark và mun ly li nó, m “Bookmarks > Bookmark manager và nhn Ctrl + z hoc chn Edit > Undo.
7
.Nháy đúp chut vào ch trng trên thanh tab s m tab mi.
8.Gi Ctrl khi nhn chut phi và chn “View Image” hoc “View Background Image” s m
nh đó trong tab mi hoc ca s mi.

9.V trí ca Bookmark Folder có th thay đi qua đng tác kéo – th khi gi phím shift.
10 tránh vic mt site thay đi menu chut phi, vào Tools > Options > content > advance và b chn “remove or replace context menu”.
11 làm vic vi các site đã tng duyt qua mà không cn kết ni internet, chn chế đ duyt offline qua File > Work Offline
12.Dng chuyn đng ca các file .gif hot ho, nhn esc.
13.Đánh du (bookmark) 1 site bng t hp phím ctrl+D hoc kéo th biu tượng site trên thanh address vào bookmark folder, hoc thm chí kéo-th ra ngoài desktop đ to mt đường dn đến site đó t ngay trên desktop ca bn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: