Yahoo’s TIPs

Bạn đã sử dụng nhiều YM! thật tuyệt vời khi dùng các hình để biểu diễn những trạng thái cảm xúc của mình. Ngoài một số hình có rẵn. còn một sổ thì được ẩn đi. đây là danh sách các emotions đó.
ym.png

Chúc các bạn vui vẻ.
theo http://echipen.blogspot.com/2007/06/th-thut-ym.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: