Câu hỏi trắc nghiệm để luyện tập

Năm nay hình thức thi trắc nghiệm đã được áp dụng, chắc các bạn không khoit bỡ ngỡ. Tôi sưu tầm một số câu hỏi trắc nghiệm để chia sẻ vời các thành viên.

Tôi chưa có thời gian để tải hết các câu hỏi lên. Ai cần thì liên lạc với tôi, tôi sẽ cung cấp cho. Chúc vui vẻ

    Câu hỏi 1:

  (C) là đồ thị hàm số y = (2x² – x + 3) / (x-2)
    (d) là tiếp tuyến của (C) và (d) vuông góc với đường thẳng : x – 7 y + 1 = 0
    Phương trình của (d) là :
    A/ y = -7x + 39 và y = -7x + 3
    B/ y = -7x – 39 và y = -7x – 3
    C/ y = -7x – 39 và y = -7x + 3
    D/ Một số đáp số khác

 

   A.
   

   B.
   

   C.
   

   D.
   

 

    Câu hỏi 2:

  Lập phương trình tiếp tuyến chung của 2 parabol : y = x² – 5x + 6 và y = – x² – x – 14
    A/ y = 3x – 10 và y = -9x – 2
    B/ y = – 3x + 10 và y = 9x + 2
    C/ y = 3x – 10 và y = -9x + 2
    D/ y = – 3x + 10 và y = 9x – 2
   

 

   A.
   

   B.
   

   C.
   

   D.
   

 

    Câu hỏi 3:

  Xác định m để hàm số : y = (x² – mx) / (x² – x + 1) có cực trị
    A/ m > 1
    B/ -1 < m < 1
    C/ 0 < m < 1
    D/ m tuỳ ý
   

 

   A.
   

   B.
   

   C.
   

   D.
   

 

    Câu hỏi 4:

  Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và điểm cực tiểu của hàm số đồ thị: y = x³ – x² – 3x + 1
    A/ y = – 2/9 ( 7x + 6 )
    B/ y = 2/9 ( 7x – 6 )
    C/ y = – 2/9 ( 7x – 6 )
    D/ Một số đáp số khác
   

 

   A.
   

   B.
   

   C.
   

   D.
   

 

    Câu hỏi 5:

 

 

   A.
   

   B.
   

   C.
   

   D.
   

 

    Câu hỏi 6:

 

 

   A.
   

   B.
   

   C.
   

   D.
   

 

    Câu hỏi 7:

 

 

   A.
   

   B.
   

   C.
   

   D.
   

 

    Câu hỏi 8:

 

 

   A.
   

   B.
   

   C.
   

   D.
   

 

    Câu hỏi 9:

  Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm A(1,-1,4) và đi qua giao tuyến của 2 mặt phẳng :
    3x – y – z + 1 = 0 và x + 2y + z – 4 = 0
    A/ 4x + y – 3 = 0
    B/ x + 4y + 2z – 5 = 0
    C/ 3x – y – z = 0
    D/ 3x + y + 2x + 6 = 0
   

 

   A.
   

   B.
   

   C.
   

   D.