Nghịch chút

Khi bạn cần tính toán với số lớn, bạn không thể dùng các chương trình tính toán thông thường, Tuy nhiên đây là một giải pháp cho viếc tính toán với số lớn:
Click vào đây để thử kiểm tra nhé
Cái tool này tuy chỉ thức thi những phép tính đơn giản nhưng nhiều khi rất hữu ích.
Cái này có thể tính được cả số phức. Bạn thử khai căn của bất cứ số âm nào mà xem: ví dụ sqrt(-9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: